001.jpg
001.jpg

דיגום קרקע


ביוסויל מציעה ללקוחותיה שירותי דיגום וחקירה סביבתית, כשירות משלים לטיפול בקרקע באמצעות יועצים סביבתיים ודוגמים מוסמכים בלבד ובעלי ניסיון רב הכולל דיגום בפרויקטים רבים ברחבי הארץ. 

SCROLL DOWN

דיגום קרקע


ביוסויל מציעה ללקוחותיה שירותי דיגום וחקירה סביבתית, כשירות משלים לטיפול בקרקע באמצעות יועצים סביבתיים ודוגמים מוסמכים בלבד ובעלי ניסיון רב הכולל דיגום בפרויקטים רבים ברחבי הארץ. 

דיגום קרקע

סקרי קרקע ופעולות חקירה נוספות הם נדבכים הכרחיים שנדרש לבצע, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה, כתנאי להתחלת פעולות החפירה, הטיפול והשיקום של אתרים מזוהמים. כמו-כן, גם במקום שבו קיימות ערימת קרקע שנחפרה ואשר קיים לגביה חשש כי היא מזוהמת, הדיגום של הערימה צריך להיעשות על-ידי דוגם מוסמך, בהתאם לנהלי הדיגום של המשרד להגנת הסביבה.

ביוסויל, מציעה ללקוחותיה שירותי דיגום וחקירה סביבתית, כשירות משלים לטיפול בקרקע, באמצעות חברת אל.די.די שהינה בעלת ניסיון רב הכולל דיגום בפרויקטים רבים ברחבי הארץ.

עמידה בכל התנאים הנדרשים לביצוע איכותי ומדויק של תהליך הדיגום, כפי שנקבעו על-ידי הרשויות, מאפשרת לביוסויל להציע ללקוחותיה את השירות המקצועי ביותר, תוך הבטחת אמינות הדיגום - משלב הדיגום ועד לשלב התיעוד ובקרת האיכות. כל אלה בסטנדרטים גבוהים של שירות ומקצועיות.