FIX1_COVER_Untitled_Panorama1.jpg
COVER_Untitled_Panorama1.jpg
FIX1_COVER_Untitled_Panorama1.jpg

מעבדה ביולוגית


המעבדה המיקרוביאלית של ביוסויל מבצעת מאות בדיקות בשנה שנועדו לבחון את התאמת הפסולת לטיפול הביולוגי וכן במטרה להתאים את סוג הטיפול למאפייני הזיהום של הפסולת. 

SCROLL DOWN

מעבדה ביולוגית


המעבדה המיקרוביאלית של ביוסויל מבצעת מאות בדיקות בשנה שנועדו לבחון את התאמת הפסולת לטיפול הביולוגי וכן במטרה להתאים את סוג הטיפול למאפייני הזיהום של הפסולת. 

מעבדה ביולוגית

המעבדה המיקרוביאלית של ביוסויל, מבצעת מאות בדיקות בשנה שנועדו לבקר את תהליך הטיפול ויעילותו. בנוסף, מבצעת המעבדה עבור לקוחותיה של ביוסויל, בדיקות התכנות לבחינת התאמת הפסולת לטיפול הביולוגי וכן במטרה להתאים את סוג הטיפול למאפייני הזיהום של הפסולת. המעבדה המיקרוביאלית של ביוסויל, היא בעלת ניסיון ייחודי, עשיר ומוכח, הבא לידי ביטוי ביכולת לשלב בין אנליזות מיקרוביאליות לבין אנליזות כימיות מתקדמות. 

COVER_Untitled_Panorama1.jpg

מעבדה אנליטית


המעבדה המיקרוביאלית של ביוסויל מבצעת מאות בדיקות בשנה שנועדו לבחון את התאמת הפסולת לטיפול הביולוגי וכן במטרה להתאים את סוג הטיפול למאפייני הזיהום של הפסולת. 

מעבדה אנליטית


המעבדה המיקרוביאלית של ביוסויל מבצעת מאות בדיקות בשנה שנועדו לבחון את התאמת הפסולת לטיפול הביולוגי וכן במטרה להתאים את סוג הטיפול למאפייני הזיהום של הפסולת. 

מעבדה אנליטית

(כימית)

שמירה על תנאי טיפול אופטימליים הם תנאי הכרחי לקיום פעילות אירובית וליעילות הטיפול. במסגרת זו נדרש לקיים בדיקות אנליטיות וכן בדיקות ביולוגיות, באופן תדיר.

את הבדיקות האנליטיות מבצעת ביוסויל במעבדת EnviroLab של החברה לשירותי איכות הסביבה, אשר עושה שימוש בציוד ובמכשור מהמתקדמים בעולם. מעבדת EnviroLab הנמצאת בסמיכות למתקני הטיפול של ביוסויל מאפשרת לביוסויל להציע ללקוחותיה נוחות ויעילות תפעולית במסגרת השירותים המוצעים על ידה.